Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 29/7/2015


Lễ Chung Thất Đệ Tứ Tăng Thống tại Úc Châu
(11)


Lễ Cung Tống Kim Quan_HT.Thích Minh Tuệ
(64)


Lễ Truy Niệm Tôn Sư _HT.Thích Minh Tuệ
(24)


Lễ Yết Tổ _ HT.Thích Minh Tuệ
(43)


Lễ Nhập Kim Quan HT.Thích Minh Tuệ Giám Học QHGL
(44)


Lễ Truy Niệm Đức Tăng Thống tại Philadelphia
(83)


Lễ Truy Niệm Đức Tăng Thống tại Chùa Cổ Lâm-Hoa Kỳ
(46)


Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang tại Chùa Kim Quang CA
(16)


Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang tại Chùa Quang Thiện CA
(69)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại